Gestió Comunitat de Propietaris

 

 • Control i supervisió detallada de la documentació en el canvi d’administrador, evitant perjudicis als veïns i solucionant ràpidament qualsevol problema.
 • Revisió dels contractes subscrits amb els proveïdors vigents, assessorant dels possibles canvis a efectuar per rebaixar els costos a igual o major qualitat.
 • Preparació del pla de despeses previsibles, proposant els mitjans necessaris per fer front a les mateixes.
 • Seguiment exhaustiu de les obres de reparació fins a la finalització de la seva execució.
 • Tramitació i seguiment dels possibles comunicats de sinistres i cobrament de les indemnitzacions de l’assegurança del edifici, així com de la revisió de capitals i de la prima anual.
 • Confecció i entrega dels estats de comptes anualment i tots aquells opcionals que s’estableixin.
 • Reunió ordinària anual (disposició de sala de reunions).
 • Redacció i envio de les convocatòries i les seves respectives actes, siguin ordinàries com extraordinàries.
 • Control i execució de tots aquells acords presos per la Junta de Propietaris.
 • Emissió y cobrament de rebuts segons quotes de provisió de fons y derrames extraordinàries.
 • Rigorós control de la morositat, mitjançant una sèrie de reclamacions personalitzades, i informació puntual a la Junta.
 • Cobraments de les provisions de fons: mensuals o trimestrals, segons convingui.
 • Servei de gestió de clients online per la realització de les diferents gestions sense necessitat de desplaçament:
  • Notificació de incidències (averies/administratives)
  • Consulta y seguiment del estat/historial de una incidència.
  • Consulta de liquidacions, actes y pressupostos de la comunitat.
  • Canvi de les dades personals en el fitxer de l’administrador.
  • A cada comunitat se li assignarà un codi per el accés al portal online de internet.
 • Urgències dissabte: línia telefònica de averies de 9,30 h a 19,30 h.

                3,85 € al mes per departament

 

* Preus sense IVA